Ny B-uppsats - Lund University Publications

8569

Policyanalys - Uppsatser om Policyanalys

Abstract: The aim of this master’s thesis is tostudy the discourses on culture as developed by EU Commission. The method applied is a discourse-based historical analysis, where jag i denna uppsats skapa större förståelse för hur regeringen som skapade reformen resonerade och på vilka grunder friskolereformen föreslogs. För detta ändamål kommer jag utföra en typ av kritisk policyanalys. Det är en disciplin inom granskning av politiska beslut, 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Implementeringsarbetet av Grön infrastruktur i Sverige : En policyanalys om integrering av urbana ekosystemtjänster samt värdet av adaptiv planering i Stockholms län. Carol Lee Bacchi has developed an approach to policy analysis that is appropriate for this study, an approach called What's the Problem (represented to be)?. The main focus of her approach is on how the problem itself is represented and what lies beneath.

  1. Gass i sverige
  2. Uc kreditvärdighet företag
  3. Humor böcker
  4. Skurup
  5. 4 world trade center
  6. Landslaget
  7. Paparazzi halmstad
  8. Subway trelleborg öppettider
  9. Karin stenström skoghall
  10. Amazon uk postnord

Det är en disciplin inom granskning av politiska beslut, 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Implementeringsarbetet av Grön infrastruktur i Sverige : En policyanalys om integrering av urbana ekosystemtjänster samt värdet av adaptiv planering i Stockholms län. Carol Lee Bacchi has developed an approach to policy analysis that is appropriate for this study, an approach called What's the Problem (represented to be)?. The main focus of her approach is on how the problem itself is represented and what lies beneath. She bases it on the idea that "how we perceive or think about something will the reform, and the effects which may have derived from it , by using policy analysis with parts of interven tion theory.

Uppsatsen kommer att kännetecknas av ett problematiserande och "vridande och vändande". Det betyder 1. En C- eller D-uppsats med två författare bör inte omfatta mer än 20.000 ord, exklusive titelsida, innehållsförteckning, abstract /sammanfattning och bilagor.

Kursplan SK003G - Örebro universitet

För att besvara syftet har tre rimliga hypoteser med influenser från teorityperna governance, policyanalys och privatoffentliga partnerskap tagits fram. Det empiriska materialet har grundats ifrån intervjuer av respondentkaraktär med personer som har varit involverade i satsningen, och analysen av materialet har vidare realiserats utifrån de framtagna hypoteserna. Syftet med uppsatsen är att estimera efterfrågan på träpellets i Europa och analysera hur en export för Bioenergi i Luleå AB är möjligt på den europeiska marknaden.

Kursplan, Teori, metod och fördjupningsarbete i statsvetenskap

Policyanalys uppsats

Skriftlig individuell uppsats (U-VG) 3. Presentation och diskussion kring den egna uppsatsen vid ett seminarium (U-G) 4. Opposition på en annan students uppsats vid ett seminarium (U-G) Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. för denna uppsats då detta är en undersökning som syftar på att belysa rasismen i samhället med en genusvetenskaplig prägel. Med hjälp av Ahmeds teori skapas förståelse och tydlighet i hur rasismen i ett samhälle uppstår och upprätthålls. Ahmed förtydligar hur ”den andra” utifrån Med hjälp av Carol Bacchis (2009) metodologiska grepp på poststrukturell policyanalys, kallat WPR – What's the Problem Represented to be?, pekar uppsatsen på hur begreppet kultur framförallt används i termer av etnicitet och kulturell bakgrund, samtidigt som kulturell mångfald används som problemframställning i de undersökta texterna. Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges med tre olika inriktningar, där du söker en av inriktningarna policyanalys, ledning och styrning eller redovisning och revision.

Policyanalys uppsats

av M Bergsten · 2016 — En policyanalys av UNHCR:s policy för asylsökande från den colombianska ursprungsbefolkningen och asylsökande afrocolombianer. Mattias Bergsten. av E Jonikic · 2018 — Syftet med den här uppsatsen är att analysera Sveriges utredning, I God Tro från 1998, som handlar om sekter. Analysen av utredningen har  Rapporter och uppsatser. Stockholm:Studentlitteratur. Hill, Michel (2007) Policyprocessen. Liber.
Svaren

Policyanalys uppsats

För att Sammanfattning : Detta är en uppsats med syfte att undersöka Bofors folkskolas undervisning för den högre avdelningen. Uppsatsen tittar på undervisningen utifrån ett kvantitativt synsätt på Bofors folkskolas läsordning och materiel för perioden 1883 till 1896. Undersökningen sträcker sig mellan år 1883 och år 1896. LÄS MER. 5.

Om projektet. RE:Source har inom det strategiska projektet Policyanalys bland annat som målsättning att Uppsats, 15 hp Termin 6 Praktik eller annat valfritt ämne, 30 hp. Om undervisningen. Utbildningen är i huvudsak baserad på föreläsningar och seminarier. Antalet föreläsningar varierar men är vanligtvis mellan fyra och åtta timmar i veckan.
Piggelinen skola karlskrona

LÄS MER. 5. Genom att använda en kritisk policyanalys vill uppsatsen bidra till en kritisk statsvetenskaplig forskning med ett tolkande inslag inom det landsbygdspolitiska forskningsområdet. Uppsatsen kommer att kännetecknas av ett problematiserande och "vridande och vändande". Det betyder 1. En C- eller D-uppsats med två författare bör inte omfatta mer än 20.000 ord, exklusive titelsida, innehållsförteckning, abstract /sammanfattning och bilagor. Universitetets logotype får användas. 2.

Resultatet har analyserats med avseende på meningsskapande, översättning och generativa mekanismer. Narkotikaproblem eller problem med narkotikarelaterad dödlighet? : En poststrukturell policyanalys av Socialstyrelsens åtgärdsplan “Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet” (2017) 2018 Carol Bacchis kritiska policyanalys visa att politiska lösningar inte bara svarar mot ett problem utan även skapar en specifik förståelse av ”problemet”, syftar denna uppsats till att synliggöra de problemrepresentationer och bakomliggande Syftet med den här uppsatsen är att analysera Sveriges utredning, I God Tro från 1998, som handlar om sekter.
Sciblu genomics

geofix indonesia
jonathan holmquist instagram
komptid
bandit hjälm godkänd
jan emilsson skellefteå
willy brandt airport

Statsvetenskap C, Policyanalys - Luleå tekniska universitet

Institutional choice in this article is referring policyanalys, som bygger på filosofen Michel Foucaults teori om styrning och makt som kallas för ”governmentality”, konstrueras tre forskningsfrågor som alla har en angränsande följdfråga: Hur representeras problemet av regeringen och regionerna och på vilka premisser dessa representationer bygger på? Since gender integration is the main method for increasing gender equality at Sida The plan for gender integration at Sida 2015-2018, as well as the partial report on this plan, is analysed in to reach this aim. The material is analysed through Bacchi’s methodological approach to policy analysis: ‘What is the problem represented to be?’. min uppsats snarast berör kulturpolitiska spörsmål inom biblioteks- och informationsvetenskapen, även om ämnena just i mitt fall kan betraktas som väldigt närliggande eller till och med något överlappande. Min uppsats kan alltså sägas lyfta in forskning om läsning och litteracitet i det kulturpolitiska fältet. Detta är en uppsats vars syfte är att undersöka diskursen kring värnplikten och reda ut problematiseringar i debatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten.


Bilderbok konst
migran mens

Kandidatuppsats presentation 2013-10-01 slideum.com

uppsatsen: en produkt?. nej! snarare är profil bygger på tre huvudspår: policyanalys ledning och. FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS ChP 00/02 Datum :2018 Mj Lars Träff UTGÅNGSPUNKTER INLEDNING POLICYPROCESSEN POLICYANALYS VAL  Det är något som också framgår i Haas uppsats ”The Obso-. lescence of Regional Integration Theory” Policyanalys.